365 stories

Kimberly Grant Elliott | 2013-2014| PHL
44/365
Bye, bye Bora. You were amazing. 

44/365

Bye, bye Bora. You were amazing.